Matthias Hillner, Basics Typography 01 Virtual Typography, Ava Publishing
http://ge.tt/2o9Zpos1/v/0